CLUBREGLEMENT

 

1. HET BESTUUR

1.1 De Beheerraad.
De beheerraad is samengesteld overeenkomstig de statuten van de vereniging.
Haar functies zijn als volgt bepaald:
 - Het financieel beheer van de roerende en onroerende goederen.
 - Nemen van alle beslissingen die ernstige financiële gevolgen kunnen hebben.
 - Het aanvaarden van de leden in het dagelijks bestuur.
 - Het nemen van alle belangrijke beslissingen in verband met de ideologie.               
 - Het aanvaarden of uitsluiten van leden.
De beheerraad zetelt wanneer het nodig is, doch minstens eenmaal per jaar.
 
1.2 Het dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur, hierna bestuur genoemd, is samengesteld uit een aantal personen aanvaard door de bestuursraad met eenparigheid van stemmen en goedgekeurd door de beheerraad van IWV-vzw.
Het dagelijks bestuur vergadert eenmaal per maand op dag, plaats en uur door zijzelf bepaald.
De vergaderingen zijn gesloten en enkel toegankelijk voor bestuursleden. Elk lid kan op eigen aanvraag  bij het begin van de vergadering gehoord worden.
   De bevoegdheden van het dagelijks bestuur zijn als volgt bepaald:
 - Het leiden van de dagelijkse clubwerking.
 - Organiseren van diensten verleend aan de leden.
 - Bespreken van alle onderwerpen nodig voor de goede werking van de vereniging.
 - Samenstellen en verzenden van mededelingen.
 - Uitvoeren van alle administratief werk nodig voor het normaal functioneren van de vereniging.
 - Uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken aan roerende en onroerende goederen voor zover deze geen gespecialiseerde werklui vereisen.
 - Voordragen van leden voor aanvaarding of uitsluiting uit de vereniging.
 
2. DE LEDEN

2.1 Zijn lid van de vereniging diegene die daartoe hun jaarlijkse bijdrage, bepaald door het dagelijks bestuur, hebben betaald en in zoverre ze niet door de beheerraad geweerd of geschorst werden.
2.2 Bijzondere voorwaarden voor aansluiting kunnen worden uitgewerkt voor groepen. Deze voorwaarden zijn eenmalig en ieder jaar herzienbaar.
2.3 Op voordracht van het dagelijks bestuur kan een lid door de beheerraad het erelidmaatschap worden aangeboden voor verdienstelijk werk. Dit erelidmaatschap wordt toegekend voor het leven, tenzij de betrokken persoon daar uitdrukkelijk van afziet. In geval van overlijden van het erelid kan dit erelidmaatschap worden overgedragen aan de overlevende partner.
 
2.4. Alle Leden.
2.4.1.
De leden kunnen gebruik maken van het clublokaal en zijn aanhorigheden (stortbad, sanitair, terras, speeltuin, havenuitrusting enz...) onder de voorwaarden en gedurende de periodes bepaald door het bestuur.
2.4.2. De leden kunnen steeds deelnemen aan alle organisaties van en in IWV voor zover ze de reglementering eigen aan elke organisatie naleven.
2.4.3. De leden hebben recht op alle administratieve diensten die het IWV-secretariaat aanbiedt, voor zover dit gebeurt onder de voorwaarden door het bestuur bepaald.
2.4.4. De leden ontvangen regelmatig alle informatie over de clubwerking via digitale kanalen (facebook, website, email e.d.) of bekendmaking op het berichtenbord in het clubhuis.
2.4.5. De leden kunnen vrij gebruik maken van de roerende en onroerende goederen die IWV hun ter beschikking stelt voor zover ze normaal gebruikt worden binnen de perken van de voorschriften opgelegd door het bestuur (meubilair, kinderspelen, pontons).
2.4.6. De leden mogen de waterskisport beoefenen op het kanaal volgens de officiële vaarreglementen en het clubreglement en op de plaatsen en tijdstippen verder in dit reglement vermeld. Ze mogen daartoe gebruik maken van de uitrustingen daartoe voorzien.
2.4.7. De leden hebben het recht op skibeurten gegeven door de clubboot tegen voordelig tarief en volgens de reglementering van de clubbootwerking.
 
2.5. Leden booteigenaars.
2.5.1.
De leden booteigenaars mogen gebruik maken van de voorziene accommodaties binnen de perken van dit reglement.
2.5.2. De leden booteigenaars zullen voldoende verzekerd zijn betreffende hun burgerlijke aansprakelijkheid t.o.v. derden met inbegrip van de waterskiërs. Dit moet uitdrukkelijk vermeld staan in de verzekeringspolis die op elk moment ter inzage kan gevraagd worden door elk lid van de beheerraad, het bestuur en de havenmeester.

2.5.3. Leden-booteigenaars dragen er zorg voor dat hun boot aan alle wettelijke verplichtingen voldoet vooraleer deze te water te laten, dit op straf van uitsluiting uit de vereniging.

2.5.4. De booteigenaars moeten een kopie van de verzekeringspolis, de immatriculatie, de vlaggenbrief of meetbrief aan het clubbestuur bezorgen bij inschrijving van de boot.

 

3. DE AANLEGPLAATSEN.

3.1. Elk lid booteigenaar kan elk jaar een aanvraag indienen voor het bekomen van een vaste ligplaats voor dat jaar in de havens. Deze plaats wordt toegewezen door het bestuur na het betalen van een vergoeding door het bestuur bepaald. Deze vergoeding is afhankelijk van de breedte van de boot. Bij het toewijzen wordt er rekening gehouden met de beschikbare ruimte en de breedte van de boot.
3.2. De ligplaatsen mogen onderling niet worden verwisseld zonder de uitdrukkelijke toelating van het bestuur. Bij verandering van boot kan geen aanspraak gemaakt worden op het behoud van de ligplaats. De eventuele meerprijs voor een andere ligplaats is steeds verschuldigd.
3.3. De ligplaatsen mogen niet aan derden worden onderverhuurd of afgestaan, ook niet gratis. Bij langdurige afwezigheid (meer dan een week) moet de havenmeester verwittigd worden.
3.4. Een reeds verhuurde ligplaats kan bij lange afwezigheid van de huurder door het bestuur verder verhuurd worden voor een beperkte periode.
3.5. De gebruikers van een ligplaats zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van en de eventuele schade toegebracht aan de ponton. Zij moeten de ligplaats als een goede huisvader beheren.
3.6. Schade aan de ponton moet onmiddellijk gemeld worden aan het bestuur.
3.7. De ligplaatsen worden toegewezen door het bestuur of de haar vertegenwoordigende havenmeester.
3.8. De pontons zijn enkel toegankelijk voor personen die meevaren met de daaraan aangemeerde boten.
3.9. Het is streng verboden wijzigingen aan te brengen aan de pontons.

3.10. De ligplaatsen zijn verboden voor woonboten en boten met commerciële doeleinden.

3.11. Aangemeerde boten moeten in goede staat verkeren en vaarwaardig zijn.
 
4.HET CLUBDOMEIN.

4.1. Het clubhuis.
4.1.1.
De toegang tot het clubhuis is vrij toegankelijk, zowel voor leden als voor niet-leden. .
4.1.2. Het gebruik van de stortbaden is enkel voor leden-skiërs of deelnemers aan groepsactiviteiten door IWV georganiseerd en bezoekende toervaarders.
4.1.3. Het clubhuis is verboden voor honden, katten of andere dieren.
4.1.4. Het is verboden vuilnis of ander afval in het clubhuis achter te laten buiten de daarvoor voorziene vuilnisbakken.
4.1.5. Het is verboden met natte ski-uitrusting het clubhuis te betreden.
4.1.6. Het gebruik van de vestiaire gebeurt op de eigen verantwoordelijkheid van de leden. IWV is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal.
4.1.7. Het is verboden om op het berichtenbord in het clubhuis, of op andere plaatsen, affiches met een commerciële boodschap op te hangen of achter te laten. Voor andere affiches moet de toelating gevraagd worden bij het clubbestuur.
 

4.2. Het sanitair.
 4.2.1.
Er wordt een bijzondere inspanning gevraagd aan de leden om de sanitaire ruimtes zo rein mogelijk te houden.
4.2.2. De douches zijn enkel toegankelijk voor zij die er daadwerkelijk gebruik van maken.
4.2.3. Het achterlaten van kledingstukken gebeurt op eigen risico van de leden. IWV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele diefstal of verlies.

4.2.4. Het is verboden lege flesjes, flacons enz... van zeep, lotions of shampoo in de douches achter te laten.
4.2.5. Het oponthoud in de douches moet beperkt worden tot de strikt noodzakelijke tijd voor douchen en aankleden.
4.2.6. De gebruikers van de douches houden zich aan de regels van de welvoeglijkheid, in het bijzonder in de aanwezigheid van kinderen.
 
4.3. Het terras.
4.3.1.
Het terras is vrij toegankelijk voor iedereen. Het verbruik van drank of voedsel uit de clubbar is niet verplicht. Het verbruik van zelf meegebrachte dranken of voedsel is niet toegelaten.
4.3.2. Het terrasmeubilair mag nooit meegenomen worden naar de havens of de oever van het kanaal.
4.3.3. Honden, katten of andere dieren zijn toegelaten op het terras voor zover ze niet vrij rondlopen en zich onder de hoede van hun eigenaars bevinden.
4.3.4. De gebruikers van het terras zijn eraan gehouden de netheid en reinheid ervan te respecteren en te onderhouden. Vuilnis en afval horen thuis in daartoe ruim voorziene vuilnisemmers.
 
4.4. De speelweide en speeltoestellen.
4.4.1.
Leden mogen vrij gebruik maken van de speelweide en de speeltoestellen.
4.4.2. Kinderen staan onder de hoede en het toezicht van hun ouders of begeleidende volwassenen.
4.4.3. De speeltoestellen moeten op een verantwoorde manier worden gebruikt. Alle misbruik of geweld zal gesanctioneerd worden. Aangerichte schade moet worden vergoed.
4.4.4. De petanquevelden moeten gebruikt worden overeenkomstig het desbetreffende reglement dat in het clublokaal geafficheerd wordt.
 

5. DE DIGITALE BADGE.
 
5.1. Elk lid- booteigenaar heeft recht op een digitale badge die toegang verleent tot de sanitaire ruimtes, de slipway (slagboom), de benzinepomp, de water- en elektriciteitsvoorzieningen in de havens.
5.2. De badgel wordt op aanvraag bekomen na het betalen van een waarborg. Deze waarborg wordt bij inleveren van de badge terugbetaald.
5.3. Elke badge blijft volledig de eigendom van de IWV-vzw en kan nooit aan derden worden overgedragen.
5.4. Elk lid is verantwoordelijk voor het rechtmatig gebruik van de badge. Elk misbruik kan met het ongeldig maken van de badge worden gestraft
5.5. Een met een bepaald geldbedrag opgeladen badge kan nooit aanleiding geven tot het terugbetalen van het nog niet gespendeerde bedrag.
5.6. Bij het einde van het burgerlijk jaar kan het nog op de badge uitstaande bedrag worden overgedragen naar het volgende jaar.
5.7. De geldigheid van de badge vervalt op 31 december te 24 uur van het lopende jaar. Om het daaropvolgende jaar geldig te zijn moet eerst het volledige lidgeld voor dat jaar worden betaald.
5.9.
Bij uittreden uit I.W.V. moet de badge in goede staat worden terug gegeven aan IWV.
 
6. DE STARTPONTON EN SLIPWAY.


6.1. Startponton.
6.1.1.
Bij het inlaten of uithalen van de boot moet de slagboom worden geopend met de persoonlijke digitale badge die aan elke booteigenaar bij inschrijven wordt bezorgd. Onmiddellijk na het verwijderen van de trailer zal de slagboom gesloten worden.
6.1.2. De startponton is toegankelijk voor de personen die de boot te water laten of uithalen en de inzittenden van de boot. Het is in geen geval toegelaten voor toeschouwers om zich op de startponton te begeven.
6.1.3. De toegang tot de startponton is verboden voor niet-skiërs met uitzondering van:
 - de monitoren en helpers van mindervalide skiërs.
 - de monitoren en lesgevers aan leerling-skiërs.  

6.1.4. De startponton wordt eveneens gebruikt voor skiërs, de tijd die nodig is bij het wachten op een skibeurt of na de landing.
Het starten en landen van de skiër gebeurt steeds in de vaarrichting, dus naar rechts.

6.1.5. Het aanmeren van boten aan de startponton langs de kant van de slipway is enkel toegelaten voor zolang het inlaten en uithalen van de boot duurt, inbegrepen het klaar zetten van de trailer. Eens de wagen en de trailer verwijderd is moet de boot onmiddellijk van de ponton weggevaren worden.
6.1.6.
Het is verboden de boot aan te meren aan de startponton langs de kant van het kanaal. Uitzondering wordt gemaakt voor de clubboot die voor een beperkte tijd mag aanmeren bij het wachten op skiërs.
6.1.7. Langsvarende boten blijven steeds voldoende ver verwijderd van het ponton om de in het water liggende skiërs niet te hinderen of in gevaar te brengen.
 
6.2. De slipway en de inrijstrook.
6.2.1.
De slipway mag enkel gebruikt worden voor het inlaten en uithalen van de boot gedurende de daarvoor nodige tijd.
6.2.2. De wagen en de trailer moeten onmiddellijk verwijderd worden van de slipway na het inlaten of uithalen zodat zij geen hinder vormen voor de andere gebruikers ervan.
6.2.3. De verharde inrij- en manoeuvreerstrook voor de slipway behoort tot de slipway. Het is in geen geval voorzien als parkeerstrook. Er parkeren is dan ook strikt verboden.

6.2.4. Op de slipway mag geen enkel voorwerp of materiaal achter gelaten worden.
 

7. HET KANAAL EN DE HAVENS.

 
7.1. Het kanaal.
7.1.1.
Het is verboden afval in het water te gooien. In het bijzonder zal erop gelet worden dat geen olie of benzine in het water terecht komt.
7.1.2. Het is ten strengste verboden te zwemmen in het kanaal. Ook spelevaren met luchtmatrassen, rubberen bootjes of enig ander drijvend tuig is verboden.
7.1.3. Een uitzondering op art. 7.1.2. kan worden gemaakt voor speciale manifestaties door IWV ingericht waarbij het karakter zich daartoe leent.
7.1.4. De fauna en flora op en langs het water moet met het nodige respect behandeld worden. Dieren worden met rust gelaten en planten worden niet beschadigd of verwijderd.
 
7.2. De havens.
7.2.1.
De havens zijn enkel toegankelijk voor leden.
7.2.2. In de havens wordt steeds aan de laagst mogelijke snelheid gevaren.
7.2.3. Uitvarende boten moeten steeds voorrang verlenen aan binnenvarende boten. Binnenvarende boten melden hun komst met een geluidssignaal.
7.2.4. De art. 7.1.1 tot 7.1.4. voor het kanaal gelden eveneens in de havens.
7.2.5. Aangemeerde boten in de haven moeten stevig vastgemaakt worden zodat zij geen hinder vormen voor andere boten of op drift raken. Bij het aanmeren is het gebruik van beschermboeien verplicht.
7.2.6. De ponton voorzien voor het aanmeren bij het tanken moet steeds vrij gehouden worden en mag slechts bezet worden de tijd nodig voor het tanken.
7.2.7. In de havens mag geen afval worden achter gelaten buiten in daarvoor voorziene afvalbakken.
7.2.8. Het uitvoeren van kleine noodzakelijke onderhoudswerken aan de boot in de haven is slechts toegelaten als deze geen hinder veroorzaken voor andere boten of voor het milieu.

7.2.9. Het is strikt verboden afvalolie of afvalwater te lozen in de havens.

7.2.10. Iedere vorm van verontreiniging in de havens is ten allen tijde verboden.

7.2.11. Zwemmen, in de havens is verboden
 
8. DE BOTEN.

8.1. De boten zullen voorzien zijn van het door de wet vereiste immatriculatienummer en vaarvignet.
8.2. De bestuurders van een boot moeten in het bezit zijn van een geldig officieel stuurbrevet.
8.3. Aan boord van de boten moeten de door de wet verplichte uitrustings- en veiligheidsgoederen aanwezig zijn.
8.4.
Aan boord van de boten zijn de volgende zaken verboden: brandstof in niet-reglementaire recipiënten (bv Plastic jerrycan).
8.5. Iedere boot moet voorzien zijn van de naam van de boot langs bak- en stuurboordzijde. De naam van de thuishaven (Izegem) moet op de spiegel aangebracht worden. Deze aanduidingen bestaan uit zwarte letters op een lichtkleurige achtergrond. De afmetingen van de letters moeten reglementair zijn.
 
9. VAARREGLEMENTEN.

9.1. Enkel vaartuigen voorzien van een immatriculatienummer en een vaarvignet uitgegeven door de overheid mogen zich op het kanaal en in de havens bevinden.
9.2. Vaartuigen voorzien van een reglementair vaarvignet mogen varen over de hele lengte van het kanaal gedurende de gewone scheepvaarturen met een max. snelheid van 15 km/u.
Uitzondering hierop: varen in de richting van Roeselare, zelfs aan trage snelheid is altijd verboden vanaf de Schaapsbrug. (dit naar aanleiding van een overeenkomst met andere watergebonden sportverenigingen)
9.3. Elke piloot moet de vereiste leeftijd hebben en een officieel stuurbrevet bezitten.
9.4. Snelvaren is enkel toegelaten wanneer een vaarvignet op de boot is aangebracht en een skiër getrokken wordt.
9.5. De snelvaartzone strekt zich uit vanaf de zwaaikom in Izegem tot juist voor de Schaapsbrug in Roeselare. De lengte van het traject bedraagt ongeveer 2.400m. Het traject is aangeduid door speciale borden of verkeerstekens langs de oevers.
9.6.
Op het volledige traject mag aan waterski gedaan worden volgens de officiële vaaruren. Deze officiële vaaruren zijn te raadplegen op de website en worden uitgehangen in het clublokaal.
9.7. Er moet minstens 8m uit de oever gevaren worden, ook bij het waterskiën.
9.8. De boten varen zoveel mogelijk rechts (stuurboord) en zullen elkaar steeds aan bakboordzijde (links) kruisen.
9.9 Boten met skiër hebben altijd volstrekt voorrang op de boten die geen skiër trekken. De niet-skiënde boot zal steeds voldoende afstand bewaren van de waterskiër en er op zijn minst nooit in rechte lijn achter varen.
9.10. Een skiboot zal nooit langer dan 30 minuten na elkaar op het traject verblijven met uitzondering van de clubboot. 
9.11. Inhalen gebeurt steeds links.
9.12. Volstrekte voorrang moet worden verleend aan boten die een gevallen skiër terug opzoeken. Deze boot zal de rood-gele vlag voeren tot op het ogenblik dat de skiër terug uit het water is.
9.13. Bij een ongeval worden alle ski-activiteiten onmiddellijk stopgezet en moet iedere boot de in nood verkerende ter hulp snellen. Er wordt in het bijzonder gelet op personen die zich in het water bevinden en op eventueel niet binnen gehaalde skitouwen.
9.14. De binnenscheepvaart mag in geen enkel geval gehinderd worden en geniet altijd voorrang. Vaar ook nooit vlak voor een vrachtschip want de schipper kan je in de meeste gevallen niet eens zien.
9.15.
Het is ten strengste verboden andere boten te hinderen of ze te dicht te benaderen, noch ze de pas af te snijden.
9.16. Bij het kruisen van een varend, lossend of gemeerd schip zal de snelheid verminderd worden tot 10 km/u.
9.17. Er mogen geen boten blijven liggen daar waar de skiërs gewoonlijk draaien (zwaaikom).
9.18. In het kanaal is het verboden stil te liggen tenzij om een gevallen skiër op te pikken.
9.19. De maximum snelheid in het kanaal is 40km/u.
9.20. Het varen met een jetski is niet toegelaten .           
 
10. WATERSKI, WAKEBOARDEN, WAKESURFEN.

10.1. Iedere boot die een waterskiër trekt is verplicht een rood-gele reglementaire vlag aan boord te hebben.
10.2. Deze rood-gele vlag wordt telkens uitgestoken als er een skiër in het water ligt. Zowel bij de start als bij het vallen of het einde van de skibeurt wordt deze vlag gebruikt. Ook bij motorpech mag deze vlag gebruikt worden.
10.3. Boten die een skiër trekken hebben steeds verplicht twee personen aan boord, een piloot en een co-piloot die zijn volle aandacht aan de skiër wijdt.
10.4. De co-piloot moet minstens 16 jaar oud zijn.
10.5. Wanneer niet wordt geskied of bij gevallen skiër wordt het skitouw onmiddellijk binnen gehaald.  

10.6. Elk clublid heeft het recht om achter de clubboot te skiën tegen een voordelige vergoeding, leden tarief genoemd.
10.7. Ieder lid die achter de clubboot wenst te skiën moet houder zijn van een officiële lidkaart van de Vlaamse Waterski Federatie.
10.8. Leden die achter de clubboot skiën zijn gehouden zich te gedragen naar de richtlijnen en de aanwijzingen van de clubbootpiloot en zijn copiloot.
10.9. Wie achter de clubboot skiet wordt geacht het nodige respect op te brengen en zorg te dragen voor het materiaal dat eigendom is van de IWV-vzw.
10.10. Alle geschillen die kunnen ontstaan i.v.m. het skiën achter de clubboot moeten worden voorgelegd aan het IWV-bestuur en zullen door dit bestuur behartigd worden.

 

11. DE HAVENMEESTER.

De havenmeester is belast met het toezicht op en het onderhoud van de haven. De havenmeester heeft zijn kantoor in de chalet aan de eerste haven. Hij int het door passanten verschuldigde passantentarief. De controle van de boten en hun boordocumenten alsook de toewijzing van ligplaatsen aan passanten behoort tot de bevoegdheden van de havenmeester. De door de havenmeester gegeven aanwijzingen dienen door de gebruikers van de haven stipt opgevolgd te worden. De  taakomschrijving voor de havenmeester wordt geregeld door bestuur en havenmeester gezamenlijk. De havenmeester is niet gehouden om opdrachten van leden/ gebruikers te accepteren.

 

12. PASSANTEN.

In de haven kunnen passanten voor een korte periode een ligplaats vinden. Voor overnachtingen door gasten / passanten is een tarief vastgesteld, het passantentarief genaamd. De hoogte van dat tarief wordt vastgesteld door  het bestuur en wordt vermeld in de tarievenlijst. De geldende gedragsregels en reglementen in dit document zijn onverkort van toepassing voor gasten / passanten. Zij dienen zich te melden bij de havenmeester. Daartoe kan afgemeerd worden aan de gastensteiger. De havenmeester int het verschuldigde passantentarief na voorleggen van de nodige documenten zoals bewijs van verzekering en identiteitskaart. Het gebruik van de gastensteiger door leden die elders een ligplaats hebben in de haven is niet toegestaan.

13. PRIVACY.

13.1. Bewaren en verwerken van persoonsgebonden gegevens.

Alle door de leden bij hun lidmaatschap verstrekte gegevens worden in een elektronisch computerbestand bewaard. Deze opslag van persoonsgebonden gegevens is onderworpen aan de wet op de privacy van 8 december 1992. Elk lid heeft het recht om deze gegevens in te zien en te verbeteren. Hij richt hiertoe een gemotiveerd verzoek aan de verantwoordelijke voor de verwerking conform de artikelen 10 e.v. van de wet op de privacy van 8 december 1992.

13.2. Bewakingscamera’s.

De twee havens en de parking van IWV staan 24u/24u en 7d/7d onder camerabewaking. De registratie en de verwerking van de beelden zijn onderworpen aan de wet op camerabewaking van 21 maart 2007 en de wet op de privacy van 8 december 1992.

Iedere gefilmde persoon heeft een recht van toegang tot de opgeslagen beelden. Hij richt hiertoe een gemotiveerd verzoek aan de verantwoordelijke voor de verwerking conform de artikelen 10 e.v. van de wet op de privacy van 8 december 1992.


 14. ALGEMEENHEDEN.
 

14.1. Door hun lidmaatschap worden de leden verondersteld het reglement na te leven en te aanvaarden.
14.2. De beheerraad en het bestuur kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eender welk letsel of schade opgelopen in de boten, op het water of op het clubdomein, noch bij het beoefenen van de watersport.
14.3. Eén of meer inbreuken op dit reglement kan tot vaarverbod of skiverbod leiden of tot uitsluiting uit de vereniging. De eenzijdige beslissing van het bestuur of de beheerraad zal de uitgesproken sanctie onherroepelijk bevestigen.
14.4. Door in te schrijven in de IWV-vzw verbinden de leden zich ertoe hiermee in te stemmen.

 

15. SLOTBEPALING.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

 

(clubreglement versie juni 2016)

 

Delen